Facebook Login
Blogs
Vurds
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Bush

Term Definition
Bush

verb /boo sh/

1. botch

2. poor quality

"you dun'een want ya bike fixed by ya boy, hiz ah BUSH mechanic?"